Terapia Logopedyczna

CENTRUM NEUROTERAPII_19

Celem terapii logopedycznej jest poprawa funkcji komunikacyjnej. Odbywa się ona poprzez próbę usunięcia wszelkich zakłóceń występujących podczas procesu porozumiewania się. Przed rozpoczęciem terapii przeprowadzany jest wywiad z dzieckiem oraz jego opiekunem, mający na celu szczegółowe zidentyfikowanie przeszkód komunikacyjnych. Na podstawie rozmowy logopeda podejmuje decyzję o kierunku terapii. Czas trwania zajęć uzależniony jest od postępów dziecka, docelowo aż do skorygowania wszystkich możliwych do usunięcia problemów.

Wskazania do uczestniczenia w terapii logopedycznej:

 • wady wymowy
 • opóźniony rozwój mowy
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
 • dziecięce porażenie mózgowe
 • rozszczep wargi i podniebienia
 • jąkanie
 • niedosłuch
 • niepełnosprawność złożona
 • autyzm

 

Cele terapii

 • korygowanie zaburzeń mowy
 • usprawnianie funkcji pokarmowych
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
 • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej
 • stwarzanie możliwości porozumiewania się dzieciom, które nie są w stanie posługiwać się mową werbalną (komunikacja alternatywna)

 

 

Metody stosowane w ramach terapii logopedycznej:

 • elementy symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania J. Cieszyńskiej,
 • logopedyczne (ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe),
 • masaż logopedyczny wg dr E. Stecko,
 • elementy masażu C. Moralesa,
 • pedagogika zabawy,
 • logorytmika (oddziaływanie na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową)
 • elementy komunikacji alternatywnej i wspomagającej (m.in. piktogramy, Makaton, przedmioty, rzeczywiste, obrazek)

 

Metody dobierane są indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami poznawczymi każdego podopiecznego. Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz grupowo.